Privacy

Algemeen

Om de zwangerschapscontroles goed te kunnen uitvoeren, is registratie van jouw medische en administratieve gegevens van belang. Niet alleen wij als verloskundigen maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en hanteren daarbij de regels die wettelijk zijn vastgesteld. In het onderstaande privacyreglement kun jij meer lezen over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De plichten van onze verloskundigenpraktijk

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld

Voor zorgverlening
Voor doelmatig beheer en beleid
Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door ons, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
  • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatst geleverde zorg), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de verloskundigen van onze praktijk.

Jouw rechten als betrokkene

Jij hebt de volgende rechten

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.

Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan ons. Het aanvraagformulier kunnen wij jou meegeven of via de mail sturen.

Overdracht van jouw dossier

Als jij over gaat naar een andere verloskundigenpraktijk door bijvoorbeeld een verhuizing, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van jouw medische geschiedenis en het beloop van de zwangerschap(pen) en eventueel voorgaande bevalling(en). Dit staat in jouw dossier. Het is gebruikelijk dat wij jouw dossier overdragen aan jouw nieuwe verloskundige en doen dit zo spoedig mogelijk.

Vraag of klacht

Heb jij een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaan wij graag met jou in gesprek.